Προκήρυξη

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου, «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου», αφού έλαβε υπόψη του:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 9 και 10 του Οργανισμού του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου (ΦΕΚ 292/Β΄/8.3.2002) περί σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστοφ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου»
β) Τις μεταγενέστερες προκηρύξεις,

γ) Το από 01.07.2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, περί μείωσης της χορηγούμενης υποτροφίας,

δ) Την από 12.12.2012 μελέτη μοριοδότησης για την αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων, όπως αυτή συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με το από 2.4.2013 πρακτικό μας, και
ε) Το από 18 Ιανουαρίου 2019 πρακτικό μας που αφορά στη μείωση της οικονομικής χορηγίας,
Π ρ ο σ κ α λ ε ί τους υποψηφίους υποτρόφους νέους και παλαιούς να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Περιεχόμενο των υποτροφιών: Οι υποτροφίες είναι ετήσιες, καλύπτουν την 9μηνη σπουδαστική περίοδο και έχουν ως περιεχόμενο, την παροχή χρηματικού βοηθήματος, εντός του επιτρεπόμενου ύψους, από τη νομοθεσία ετησίως, σε κάθε ένα ή μία υπότροφο για τη φοίτηση του/της σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Αντικείμενο των σπουδών: Η φοίτηση σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές της Ελλάδος ή σε άλλη Χώρα, και για παιδιά Α.Μ.Ε.Α (ικανά όμως για σπουδές σε κανονικά ή ειδικά σχολεία) στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Αίτηση, η οποία θα συμπληρώνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από τον εξουσιοδοτούμενο/νη εκπρόσωπο και θα συμπεριλαμβάνει τη μοριοδότηση που θα αφορά βαθμολογία, οικονομική-οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά κριτήρια, κ.λ.π. Το σχετικό έντυπο θα παρέχεται από τα γραφεία μας.

2) Μία μικρή φωτογραφία.

3) Φωτοτυπία της ταυτότητας.

4) Βεβαίωση εγγραφής της σχολής τους για πρωτοετείς και έγγραφο μορίων με το οποίο εισήλθαν στο πανεπιστήμιο.

5) Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου για τους νεοεισερχόμενους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, όπου η βαθμολογία τους να είναι άνω του δεκαπέντε (15).

6) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του παρελθόντος διαχειριστικού οικονομικού έτους (2018) για τυχόν προσωπικό τους εισόδημα, καθώς και το εισόδημα των γονέων τους.
7) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Ροδίων.

8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

9) Φωτοτυπία αριθμού τραπεζικού λογαριασμού για τους ήδη υποτρόφους μας που έλαβαν υποτροφία κατά την περσινή σπουδαστική περίοδο, για τους λοιπούς μετά την έγκριση των αιτήσεων τους.
10) Υπεύθυνη δήλωση από τους περσινούς υποτρόφους, περί μη καταθέσεως αιτήσεως για λήψη υποτροφίας από άλλο Ίδρυμα και για τους πρωτοείσακτους θα καταθέσουν τη δήλωση ύστερα από την έγκρισή της αιτήσεως.

Εξυπακούεται ότι όσοι φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αναγράφεται επί πλέον η βαθμολογία όλων των εξαμήνων, καθώς και η ανελλιπής και τακτική φοίτηση τους, ως και η διάρκεια αυτής.
Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους και οι αιτήσεις θα πρέπει απαραιτήτως, να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση θεωρημένη αποκλειστικά μόνο από την αστυνομική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. (ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή δίχως τη νόμιμη θεώρηση) .

Δ) Δικαιούχοι υποτροφίας
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου και ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους να είναι Ρόδιος στην καταγωγή.

Οι πρωτοετείς φοιτητές κατά την αποφοίτησή τους από το λύκειο, να έχουν τουλάχιστον βαθμολογία πάνω από δέκα πέντε (15).

Να είναι ήδη φοιτητές κάποιου ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να έχουν εισαχθεί σε κάποιο από αυτά.

Να είναι επιμελείς φοιτητές, τακτικοί στη φοίτησή τους και να τεκμηριώνουν οικονομική συνδρομή για τη φοίτησή τους.
Προϋποθέσεις που ενισχύουν το αίτημα για λήψη υποτροφίας

Θα πριμοδοτηθούν πολύτεκνοι που έχουν ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή αν σπουδάζουν έως 24 ετών, τέκνα ορφανά που απώλεσαν κάποιο από τους δύο γονείς τους, τέκνα διαζευγμένων γονέων, αναπηρίες υποψηφίων υποτρόφων ή γονέων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), ανίατη ασθένεια, ανεργία γονέων, ή έγγαμα άνεργα τέκνα και οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι μόνο στον αθλητικό μας σύλλογο με πανελλήνιες επιδόσεις.

Η κάθε μία περίπτωση θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα των φορέων.

H επιλογή θα γίνει με σειρά κατάταξης σύμφωνα με τη μοριοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων και με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις
Αιτήσεις που δεν γίνονται δεκτές
α) φοιτητές που φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές και σε σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.
β) Φοιτητές που έχουν λάβει ήδη ένα πτυχίο και θέλουν να αποκτήσουν και δεύτερο.
γ) Φοιτητές αδέλφια, που έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα μας και ανήκουν στην ίδια οικογένεια κατά την ίδια σπουδαστική περίοδο.

Υποτροφίες σε σπουδαστές Τουριστικής Σχολής Ρόδου
Επίσης, από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, δύο (2) κατά σειρά αξιολόγησης θα μπορούν να αφορούν φοιτητές που εισάγονται σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η εικοστή τρίτη Σεπτεμβρίου (23/9/2019), ημέρα Δευτέρα έως και τη δέκατη ογδόη Οκτωβρίου (18/10/2019), ημέρα Παρασκευή.

Ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (18/10/19).
Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων: Στα γραφεία του Ιδρύματος στον 1ο όροφο του κτηρίου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12-14 (δίπλα από το κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Μανδράκι).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά και θα παραλαμβάνονται από ώρα 09.00 έως 12.00 πρωινή και από ώρας 18.00 έως 20.00 απογευματινή, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας (18/10/19) κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από ώρας 09.00 πρωινή έως και 22.00 νυκτερινή.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο όταν θα συνοδεύονται απαραιτήτως, με όλα τα παραστατικά δικαιολογητικά, προκειμένου να μοριοδοτούνται, να πρωτοκολλώνται με ημερομηνία που θα τίθεται αυτόματα από το σύστημα και θα εκτυπώνονται άμεσα.
Οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.

Ειδικότερες απαιτούμενες προϋποθέσεις: Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ίδρυμα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι Ιδρυτές του, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α του Καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ. της 26.2.02 (ΦΕΚ Β/292-/8.3.02) και του οποίου οι υποψήφιοι υπότροφοι δικαιούνται να λάβουν γνώση, καθώς και των εκάστοτε σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρόσθετες διευκρινίσεις: To Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δηλώνει ότι διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προσδιορίζει τον αριθμό των υποτρoφιών που θα χορηγούνται κατ’ έτος, να κρίνει ελεύθερα και μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του οργανισμού τις αιτήσεις και τα συνημμένα σ΄ αυτές δικαιολογητικά ως προς το σύνολο του περιεχομένου τους, να αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και σε κάθε περίπτωση, ως προς τη συμφωνία τους με τους σκοπούς των υποτροφιών του Ιδρύματος, όπως αυτές καθορίζονται στη συστατική του Πράξη και τον Οργανισμό του και στην παρούσα προκήρυξη.
Έχει επίσης τη δυνατότητα, αν κριθεί αναγκαίο, να καλέσει τους υποψηφίους σε μία προσωπική συνέντευξη.
Η παροχή νέας υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε προηγούμενους υποτρόφους δεν είναι υποχρεωτική. Προϋποθέτει νέα αίτηση του υποτρόφου, η οποία θα ελέγχεται και θα αξιολογείται με τα νέα στοιχεία που θα προσκομίσει ο/η αιτούσα ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του Ιδρύματος και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2§α, β, γ του Οργανισμού.
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων υποτρόφων θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη και θα πριμοδοτούνται και θα επιλέγονται φοιτητές ή πτυχιούχοι που ακολουθούν επιστήμες που έχουν σχέση με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Ρόδου και γενικότερα της Δωδεκανήσου με την ιστορία, πολιτισμό και με επιστήμες κοινωνικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του (άρθρο 2§α).

Απαγορεύεται η λήψη υποτροφίας σε υπότροφο που λαμβάνει υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή φορέα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται εφόσον μεταβληθούν τα οικονομικά του υποτρόφου ή εάν υπάρξουν κατά τη διάρκεια της παρούσης σπουδαστικής περιόδου λόγοι που επιβάλλουν τη διακοπή ή τη μείωση της υποτροφίας να ενεργήσει ανάλογα χωρίς καμία δέσμευση και ευθύνη.
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει μορίων βαθμολογικών, κοινωνικών, αθλητικών και γενικότερου ενδιαφέροντος των υποψηφίων υποτρόφων που αποφασίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κατάσταση των μορίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας περιλαμβάνονται σε ειδική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου υποτρόφου που υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του και πρέπει να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά αποδεικτικά των σχετικών μορίων.

Αίτηση που δεν συνοδεύεται από την παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται χωρίς αιτιολογία από το Δ.Σ.

Σημειώνουμε τέλος ότι, ο συντασσόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος πίνακας επιλογής και κατάταξης υποβάλλεται στην αρμό-δια Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τελική έγκριση.

Ο αριθμός επιλογής των υποτρόφων θα είναι ανάλογα με τα οικονομικά του Ιδρύματος.
Το συνολικό χρηματικό ποσό εκάστης υποτροφίας, σύμφωνα με το από 18.01.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€) και για τους υποτρόφους που διαμένουν στη Ρόδο και σπουδάζουν σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ρόδου σε εννιακόσια ευρώ (900,00€).

Ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας για τη σπουδαστική περίοδο 2019- 2020 θα επιβαρύνει το Ίδρυμα μας, με τον κωδικό εξόδου που θα αναφέρεται στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2020, ο οποίος θα αποσταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή.