Προκήρυξη ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022»

 

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου, «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου»  αφού έλαβε υπόψη του:

α)  Τις  διατάξεις των άρθρων 2, 9 και 10 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 292/Β΄/8.3.2002) περί σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστοφ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου»

β) Τις προγενέστερες προκηρύξεις,

γ)  Την από 12.12.2012 μελέτη μοριοδότησης για την αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων, όπως αυτή συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με το από 2.4.2013 πρακτικό μας,

δ) Το από 01.07.2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, περί μείωσης της χορηγούμενης υποτροφίας,

ε) Το από 18 Ιανουαρίου 2019 πρακτικό μας που αφορά στη μείωση της οικονομικής χορηγίας και

στ) Το από  15 Σεπτεμβρίου 2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο εγκρίθηκαν οι όροι της σχετικής προκήρυξης για την σπουδαστική περίοδο 2021-2022 καθώς και ο αριθμός των νέων υποτρόφων οι οποίοι ανέρχονται σε δεκαέξι (16)

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους υποτρόφους νέους και παρελθόντων ετών που  δεν περάτωσαν τις σπουδές τους μέσα στον κατά νόμο προβλεπόμενο χρόνο και επιθυμούν να λάβουν υποτροφία για το νέο σπουδαστικό έτος 2021-2022, οι όποιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα (είτε εξ ολοκλήρου, είτε επί μέρους) να καλύψουν τις δαπάνες των σπουδών τους, να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, καταθέτοντας συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1) Αίτηση, η οποία θα συμπληρώνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η  ή από τον εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του, όπου θα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η βαθμολογία της Σχολής, η οικονομική – οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά κριτήρια, κ.λ.π. Το σχετικό έντυπο  θα παρέχεται από τα γραφεία μας,

  • Μία μικρή φωτογραφία.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας.
  • Για τους πρωτοετείς και νεοεισερχόμενους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ:
  • Βεβαίωση εγγραφής της Σχολής τους και έγγραφο μορίων με το οποίο εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο.
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου όπου η βαθμολογία τους να είναι άνω του δεκαπέντε (15).

5) Εκκαθαριστικό σημείωμα παρελθόντος οικονομικού έτους (2020), από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  για  τυχόν προσωπικό τους εισόδημα  καθώς και το εισόδημα  των γονέων τους.

6)  Βεβαίωση μόνιμης  κατοικίας από το Δήμο Ροδίων.

7)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που θα αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους να είναι ρόδιος στην καταγωγή.

8) Φωτοτυπία αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, για τους ήδη υποτρόφους μας που έλαβαν υποτροφία κατά την περσινή σπουδαστική περίοδο και για τους λοιπούς μετά την τυχόν έγκριση των αιτήσεων τους.

9) Υπεύθυνη δήλωση, από τους περσινούς υποτρόφους, περί μη καταθέσεως αιτήσεως για λήψη υποτροφίας από άλλο ίδρυμα, ενώ για τους πρωτοείσακτους  θα υποβάλλουν τη δήλωση κατόπιν έγκρισης της σχετικής τους αίτησης.

Για τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα προσκομιστεί έγγραφο της Σχολής τους με τη βαθμολογία όλων των εξαμήνων όπου θα προκύπτει η ανελλιπής και τακτική φοίτησή τους ως και η διάρκεια αυτής.

Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τους και οι αιτήσεις θα πρέπει απαραιτήτως να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση θεωρημένα αποκλειστικά και μόνο από την αστυνομική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π (ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή δίχως την νόμιμη θεώρηση)

 

Περιεχόμενο των υποτροφιών: Οι υποτροφίες είναι ετήσιες, καλύπτουν την 9μηνη σπουδαστική περίοδο και έχουν ως περιεχόμενο, την παροχή ετήσιου χρηματικού βοηθήματος, εντός του επιτρεπόμενου από τη νομοθεσία ύψους, για τη φοίτηση τους σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Επίσης για τους ίδιους ή άλλους Ρόδιους φοιτητές θα υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθεί υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα , εφόσον θα έχουν βαθμό άριστα ή λίαν καλώς στο πτυχίου τους των ανωτάτων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Αντικείμενο των σπουδών: Η φοίτηση σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές της Ελλάδος ή για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα , εφόσον θα έχουν βαθμό άριστα ή λίαν καλώς στο πτυχίου τους των ανωτάτων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και για παιδιά με ειδικές ανάγκες  (ικανά όμως για σπουδές σε κανονικά ή ειδικά σχολεία) στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες σπουδών εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος.

    

 Δικαιούχοι υποτροφίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου και ένας τουλάχιστον  από τους γονείς τους να είναι Ρόδιος στην καταγωγή.

Οι πρωτοετείς φοιτητές, κατά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον πάνω από δέκα πέντε (15) και άριστη διαγωγή.

Να είναι ήδη φοιτητές κάποιου ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή να έχουν εισαχθεί σε κάποιο από αυτά. Επίσης να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, εφόσον θα έχουν βαθμό άριστα ή λίαν καλώς στο πτυχίου τους των ανωτάτων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Να είναι επιμελείς φοιτητές, τακτικοί στη φοίτησή τους και να τεκμηριώνουν την οικονομική αδυναμία (είτε εξ ολοκλήρου, είτε επί μέρους) να καλύψουν τις δαπάνες των σπουδών τους.

 

Προϋποθέσεις που ενισχύουν το αίτημα για λήψη υποτροφίας

Θα  πριμοδοτηθούν υποψήφιοι που ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια που έχουν ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή αν σπουδάζουν έως 24 ετών, τέκνα ορφανά που απώλεσαν κάποιο από τους δύο γονείς τους, τέκνα διαζευγμένων γονέων, αναπηρίες υποψηφίων υποτρόφων ή γονέων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), ανίατη ασθένεια, ανεργία γονέων ή έγγαμα άνεργα τέκνα και οι αθλητές που είναι  εγγεγραμμένοι μόνο στον αθλητικό μας σύλλογο με πανελλήνιες επιδόσεις, τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και αδέλφια με παράλληλες σπουδές. Στη μοριοδότηση θα συμπεριληφθεί αναλόγως και ο βαθμός απολυτήριου Λυκείου ή ο μέσος όρος βαθμολογίας της εκάστοτε Σχολής.

Η κάθε μία ανωτέρω περίπτωση θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα των αρμόδιων φορέων.

H επιλογή θα γίνει με σειρά κατάταξης σύμφωνα με την μοριοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων και με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, όπως αυτά αναφέρονται στην αίτηση υποβολής που υπογράφει ο αιτών-ούσα.

Αιτήσεις που δεν  γίνονται δεκτές

α) Φοιτητές που φοιτούν σε Στρατιωτικές Σχολές και σε Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.

β) Φοιτητές που έχουν λάβει ήδη ένα πτυχίο και θέλουν να αποκτήσουν  και δεύτερο ή φοιτούν στο εξωτερικό.

γ) Φοιτητές αδέλφια,  που έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα μας και ανήκουν στην  ίδια οικογένεια κατά την ίδια σπουδαστική περίοδο.

 

Υποτροφίες σε  σπουδαστές  Τουριστικής Σχολής Ρόδου

Από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, δύο (2) κατά σειρά αξιολόγησης, δύναται να αφορούν σε φοιτητές που εισάγονται σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.

Aριθμός επιλογής των υποτρόφων: To Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, όπως χορηγηθούν, κατά το τρέχον σπουδαστικό έτος, σαράντα τέσσερεις (44) υποτροφίες για τους περσινούς υποτρόφους και δέκα έξι (16)  υποτροφίες για νέους σπουδαστές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  ορίζεται η δεκάτη πέμπτη  Οκτωβρίου (15/10/21), ημέρα  Δευτέρα  έως και την δεκάτη πέμπτη Νοεμβρίου  (15.11.21), ημέρα Δευτέρα.

Ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (15.11.21).

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων: Στα γραφεία του Ιδρύματος  στον 1ο όροφο του κτηρίου επί  της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12-14  (δίπλα από το κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Μανδράκι).

 Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά, μη συμπεριλαμβανομένης της 28ης Οκτωβρίου η οποία  είναι εθνική εορτή, από ώρα 10.00 έως 14.00 κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Σάββατο και θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά – δικαιολογητικά στοιχεία. Οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.

 Ειδικότερες απαιτούμενες προϋποθέσεις: Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ίδρυμα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι Ιδρυτές του, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α του Καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με το από 26.02.2002 Π.Δ (ΦΕΚ 292Β΄/8.3.02) και του οποίου οι υποψήφιοι υπότροφοι δικαιούνται να λάβουν γνώση καθώς και των εκάστοτε σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόσθετες διευκρινίσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δηλώνει ότι διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα  να προσδιορίζει τον αριθμό των υποτροφιών που θα χορηγούνται κατ’ έτος, να κρίνει ελεύθερα και μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του Οργανισμού τις αιτήσεις και τα συνημμένα σ’ αυτές δικαιολογητικά ως προς το σύνολο του περιεχομένου τους, και σε κάθε περίπτωση να αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις ως προς την εναρμόνισή τους με τους σκοπούς του Ιδρύματος, όπως αυτές καθορίζονται  στη συστατική του Πράξη, τον Οργανισμό του και στην παρούσα προκήρυξη.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει επίσης την δυνατότητα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

Η παροχή νέας υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε προηγούμενους υποτρόφους δεν είναι υποχρεωτική. Προϋποθέτει νέα αίτηση του υποτρόφου, η οποία θα ελέγχεται και θα αξιολογείται με τα νέα στοιχεία που θα προσκομίσει ο/η αιτούσα ανάλογα με τα οικονομικά  δεδομένα του Ιδρύματος και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2§α, β, γ του Οργανισμού.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων υποτρόφων θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη και θα πριμοδοτούνται – επιλέγονται φοιτητές ή πτυχιούχοι που ακολουθούν επιστήμες που έχουν σχέση με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Ρόδου και γενικότερα της Δωδεκανήσου, με την ιστορία, τον πολιτισμό και με επιστήμες κοινωνικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του (άρθρο 2)

Απαγορεύεται η λήψη υποτροφίας σε υπότροφο  που λαμβάνει υποτροφία  από άλλο ίδρυμα ή φορέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται, εφόσον μεταβληθούν τα οικονομικά του υποτρόφου ή εάν υπάρξουν κατά τη διάρκεια της παρούσης σπουδαστικής περιόδου λόγοι που επιβάλλουν τη διακοπή ή τη μείωση της υποτροφίας, να ενεργήσει ανάλογα χωρίς καμία δέσμευση και ευθύνη..

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει μορίων βαθμολογικών, κοινωνικών, αθλητικών και γενικότερου ενδιαφέροντος των υποψηφίων υποτρόφων, που αποφασίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο πίνακας των μορίων περιλαμβάνεται σε ειδική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου υποτρόφου, που υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του και πρέπει να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα υποβαλλόμενα παραστατικά αποδεικτικά.

Αίτηση που δεν συνοδεύεται  από την παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται  χωρίς αιτιολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σημειώνουμε τέλος ότι, ο συντασσόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος πίνακας επιλογής και κατάταξης υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τελική έγκριση.

Το συνολικό χρηματικό ποσό εκάστης υποτροφίας, ορίζεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00) ετησίως και για τους υποτρόφους που διαμένουν στη Ρόδο και σπουδάζουν σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ρόδου σε εννιακόσια ευρώ (900,00€).

Ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας για τη σπουδαστική περίοδο 2021- 2022 θα επιβαρύνει το Ίδρυμα μας, με τον κωδικό εξόδου που θα αναφέρεται στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2022, ο οποίος θα αποσταλεί  για  έγκριση  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή.

 

Ο Πρόεδρος
Μάνος Κόκκινος